CSR & ACTIVITIES
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล์

ประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล์ โดยกำหนดเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ในท้องที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562