CSR & ACTIVITIES
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการแพรกษา อินดัสเทรียลล์

เมื่อวันที่ 22-25 ธันวาคม 2562 ทางโครงการได้มีการจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้คนในชุมชนรับรู้ถึงการเข้ามาทำกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน, ให้ความรู้ในด้านโภชนาการที่เกี่ยวกับความต้องการพลังงานจากอาหารใน 1 วันในแต่ละช่วงอายุ และให้ความรู้ในเรื่องของการแยกขยะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา, โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา, โรงเรียนแพรกษาวิทยา และโรงเรียนวัดแพรกษา